spalio 16, 2016

Bendrosios nuostatos ir taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu “Ryte ir vakare” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo “Ryte ir vakare” puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

  1.3. Pirkti “Ryte ir vakare” el. parduotuvėje turi teisę:

  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

  1.3.3. juridiniai asmenys;

  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

  1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

  1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma “Ryte ir vakare” el. Parduotuvėje.

  1. Asmens duomenų apsauga

  2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. ”Ryte ir vakare” taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais “Ryte ir vakare” veiklos ribose.

  2.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo “Ryte ir vakare” el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės, tiesioginės rinkodaros tikslais ir esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba “Ryte ir vakare” veiklos planavimui ir analizei. Taip pat sutinka gauti naujienlaiškį.

  2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo “Ryte ir vakare” el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas “Ryte ir vakare” el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“.

  3.2. “Ryte ir vakare” nėra įsipareigojes atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad “Ryte ir vakare” patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

  3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma “Ryte ir vakare” internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes “Ryte ir vakare” internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su “Ryte ir vakare” internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. Pirkėjas turi pats apmokėti grąžinimo pirstatymo išlaidas.

  4.2.1. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Preke skaitoma naudota, kai ji būna išpakuota iš baltos, popierinės pakuotės. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

  4.3 . Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti prekės abonementą be priežasties, sudaryta su “Ryte ir vakare” internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Prekės abonemento nutraukimas įsigalios iš karto po paskutinio pristatymo (kas tris mėnesius).

  4.3.1 Pirkėjęs nutraukęs abonementą, atgaus dalį pinigų atsižvelgiant į šią schemą:
  Jei Jūs abonementą atšaukiate po pirmo dantų šepetėlio pristatymo – Jums bus grąžinta 75% mokėjimo sumos.
  Jei Jūs abonementą atšaukiate po antro dantų šepetėlio pristatymo – Jums bus grąžinta 50% mokėjimo sumos.
  Jei Jūs abonementą atšaukiate po trečio dantų šepetėlio pristatymo – Jums bus grąžinta 25% mokėjimo sumos.

  4.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

  4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“, „Imprint“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  4.6. Pirkėjas, naudodamasis “Ryte ir vakare” el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  4.7. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

  5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

  5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

  5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

  5.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

  5.5. “Ryte ir vakare” turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

  5.6. “Ryte ir vakare” turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

  5.7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės “Ryte ir vakare” teikiamomis paslaugomis.

  5.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

  5.9. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  5.10. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  6.1. “Ryte ir vakare” el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

  6.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

  6.3. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pirkti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

  6.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes per www.mokejimai.lt

  6.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  1. Prekių pristatymas.

  7.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

  7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.

  7.2.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes pagal abonementa kas 3 (tris) mėnesius, 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Praėjus šiam laikotarpiui abonementas nebus pratęsiamas automatiškai.

  7.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  7.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

  7.6. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai “Ryte ir vakare” turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

  7.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  1. Prekių kokybės, garantijos.

  8.1. Kiekvienos “Ryte ir vakare” parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

  9.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

  9.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

  9.4. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

  9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas “Ryte ir vakare” internetinėje parduotuvėje ir “Ryte ir vakare” paskyroje, esančioje socialiniame tinklapyje Facebook, Instagram bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.

  10.2. Inicijuodamas tam tikras akcijas, tokiose akcijose nurodytomis sąlygomis Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių “Ryte ir vakare” nuolaidų kodą, kuriuo galima gauti nuolaidas už internetinėje parduotuvėje “Ryte ir vakare” įsigyjamas prekes.

  10.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai informavęs pirkėjus, savo vienašališku sprendimu pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, pakeisti “Ryte ir vakare” nuolaidų kodo suteikimo ir jo panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarką. Bet kokie Pardavėjo inicijuojami akcijų sąlygų ir “Ryte ir vakare” nuolaidų kodo suteikimo bei panaudojimo tvarkos pakeitimai (įskaitant panaikinimą) taikomi tik į ateitį, t.y. galioja nuo jų atlikimo momento.

  10.4. Specifinės tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.

  1. Atsakomybė

  11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

  11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

  11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei “Ryte ir vakare” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

  1. Apsikeitimas informacija

  12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  1. Baigiamosios nuostatos

  13.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

  13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Nuosavybės aktas

  14.1. Internetine svetaine www.ryteirvakare.lt priklauso UAB „Ryte ir Vakare“, kuri įsikūrusi Uosių G. 32, Klaipėda, LIETUVA. Įmonės kodas: 304409524